price

تعرفه وب سایت های کم رقیب

پایه قیمتی که برای سایت هایی که رقبای کمی دارند بر اساس مقدار رقابت کم که پایه محسوب می شود از ماهیانه ۴ میلیون تومان شروع می شود

درخواست بررسی وب سایت

سطح رقابت متوسط

سایت هایی که بنوعی در بین مقدار رقابت با سایت های پر رقیب و کم رقیب قرار دارند را در سطح رقابتی متوسط می نامند که سئو این وب سایت ها از پایه ماهیانه ۶ میلیون تومان بر حسب نیاز های کارفرما در نظر گرفته می شود

درخواست بررسی وب سایت

سطح رقابت سخت

وب سایت هایی که رقبای سختی دارند و کلمه های کلیدی آنها جستجوی زیادی دارند نسبت به دو سطه پایه و متوسط بسیار متفاوت بوده و پایه قیمتی این وب سایت ها نسبت به سختی و مقدار کلمه های کلیدی از پاینه ۱۵ میلیون تومان شروع می شود و این قیمت پایه ای می باشد

درخواست بررسی وب سایت